Kan en produkt som är tillverkad av olja vara bra för miljön? Det viktiga är att se på produkten livscykel och vad den åstadkommer. Ett tydligt exempel är polyuretan som både har en negativ och en positiv påverkan på miljön.

Grunden är olja

Grunden i polyuretan är olja, dvs ett fossilt material där användningen bör minska. Sett enbart till grundmaterialet är det alltså inte ett miljövänligt alternativ. Men det är viktigt att se på hela dess effekt på miljön och även vilka alternativen är.

  • Isolering
    För det första används materialet för att skapa en effektiv isolering vilket därmed minskar energiåtgången i exempelvis fastigheter. På detta sätt minskar behovet av fossila bränslen för uppvärmning.
  • Bränsleeffektivitet
    Inom fordonsindustrin används polyuretan för att bland annat skapa säkerhet samt minska utsläpp genom att materialet är av lägre vikt än andra material men ändå kan uppnå samma funktionalitet.

Viktigt med kontroll vid tillverkning av polyuretan

Färdighärdad plast är ofarlig att hantera. Däremot finns risker både vid tillverkning samt vid förbränning. När plasterna tillverkas frigörs diisocyanater (kemiska föreningar med kväve) vilka är hälsofarliga. Detsamma gäller vid förbränning. Det är därmed viktigt att tillverkning och förbränning sker inom ordnade former och att företagen som handhar dessa tjänster följer gällande regelverk.

Stor återvinning

Ungefär 250 000 ton återvinns årligen och detta är något som branschen jobbar på att förbättra. I likhet med andra material, som är farliga om de hamnar i miljön, är det viktigt med en enkel och snabb återvinningskedja. Detta oavsett om det är för återbruk, återvinning eller att de används till energi.

Livslängd och alternativ till polyuretaner

Genom att polyuretan är ett så flexibelt ämne kan funktioner och hållbarhet anpassas exakt efter det behov som finns. På detta sätt kan livslängden på de produkter som produceras bli längre än vid massproduktion av ämnen som inte är lika flexibla. Just livscykeln och användningsområde måste också vägas in i ett helhetsbegrepp gällande miljöpåverkan. Ytterligare en aspekt är vilka alternativ som finns. Här kan en liknelse ske med elbilen och de som drivs med fossila bränslen. Idag är utvecklingen tydlig mot el men det har tagit tid och samtidigt har fordonstillverkare jobbat med att minimera utsläpp från motorer med fossilt bränsle. Utvecklingen går hand i hand till ett tydligt paradigmskifte sker.